Maximale traceerbaarheid en meer recyclage in Europa

Een belangrijke opdracht van Valipac is het traceren van de eindbestemmingen en het verzekeren van de effectieve recyclage van het bedrijfsmatig verpakkingsafval dat door de Belgische bedrijven wordt gegenereerd.

Wat vooraf ging: kunststof

In 2019 zijn we gestart met het traceren van de eindbestemming van bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval. Dankzij de contracten die we in de laatste 3 jaar sloten met 20 traders, hebben we vandaag een duidelijk zicht op 99% (of 62.324 ton) van de recyclage-eindbestemmingen.

Het materiaal wordt geleverd aan 245 recycleurs wereldwijd. 40% van het bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval wordt binnen Europa gerecycleerd, 40% vindt zijn eindbestemming in Azië en 20% in Turkije.

99%

van de
EINDBESTEMMINGEN
VAN KUNSTSTOF GEKEND

  • Europa
  • Azië
  • Turkije

Nieuw: papier/karton

In 2021 werden dan de eerste stappen gezet voor het traceren van het papier/karton. Dat verhaal is zeer verschillend: daar waar kunststof vooral via traders vermarkt wordt, zien we dat zo’n 70% van het papier/ karton verpakkingsafval via de ophalers rechtstreeks naar recycleurs gaat.

De overige 30% wordt via trading verhandeld, maar zelfs daarvan wordt zo’n 90% tot 95% gerecycleerd binnen Europa, dat een grote bestaande recyclagecapaciteit heeft.

Het grote deel van de rapportage gebeurt dus rechtstreeks via onze aangesloten ophalers, die aan de hand van hun transportdocumenten de bestemmingen van hun papier/karton verpakkingsafval ingeven in onze gloednieuwe applicatie MyClientsRecycling. Dit nieuwe declaratiesysteem is in gebruik sinds begin 2022 (zie kader), en heeft ervoor gezorgd dat na één jaar rapportage reeds 91% van de bestemmingen van het papier/karton verpakkingsafval gekend is.

Beeld Packlab Arteveldehogeschool (1)

Next: hout en metaal

Om te komen tot een volledige traceerbaarheid worden dit jaar de eerste stappen gezet om ook de bestemmingen van metaal en hout zo compleet mogelijk in kaart te brengen.

Valipac Metal

Nieuw declaratiesyteem MyClientsRecycling

In 2022 lanceerden we ons nieuw declaratiesysteem MyClientsRecycling. Met dit nieuwe systeem geven ophalers om de 2 maanden per materiaal en per bestemming hun ingezameld verpakkingsafval in. Hun jaardeclaratie aan het einde van het jaar is dan, mits wat kleine aanpassingen, een som van de periodieke declaraties.

MyClientsRecycling is een performante en flexibele applicatie waarmee Valipac de recyclage eindbestemmingen van de trading kan identificeren aan de hand van de aangiftes van de traders of aan de hand van een extra rapportage van de ophalers op basis van de beschikbare transportdocumenten.

Na 12 jaar veranderen van declaratiesysteem is natuurlijk spannend. Dankzij een uitgebreide toelichting van het systeem tijdens een online webinar waaraan meer dan 70 ophalers deelnamen en een intensieve ondersteuning van onze Account Managers werd het systeem zeer positief ontvangen. Op 1 jaar tijd hebben we alles bij elkaar al 2.000 declaraties ontvangen. We kunnen dus stellen dat het systeem vlot wordt gebruikt.

Dankzij de medewerking van alle partijen wordt ons nieuw declaratiesysteem vlot gebruikt. Als iedereen samen vooruitgaat, dan zorgt succes voor zichzelf.

Bert Bessems

Manager Operations

Valipac Bert Bessems

Monitoring van effectieve recyclage

Om bij de recycleurs buiten Europa na te gaan of het bedrijfsmatig verpakkingsafval van Belgische oorsprong effectief in het recyclageproces opgenomen wordt, laat Valipac audits uitvoeren.

Beeld Packlab Arteveldehogeschool (2)

Tijdens zo’n audit wordt er nagekeken of het geleverde material ook daadwerkelijk wordt gerecycleerd, en dat dit gebeurt onder de ‘broadly equivalent conditions’. Is er voldoende luchtzuivering aanwezig? Wat gebeurt er met het afvalwater? Worden de nodige veiligheidsmaatregelen gevolgd? We gaan met andere woorden na of de regels rond milieu, veiligheid en kinderarbeid worden gerespecteerd. Hiervoor doen we beroep op SGS, dat lokale experts afvaardigt om in het land van de eindbestemming de controle uit te voeren. Tijdens deze audits wordt ook nagegaan of de recycleur over alle wettelijke vergunningen beschikt om de recyclage-activiteit te mogen uitvoeren.

Tot dusver zijn 47 audits uitgevoerd bij recycleurs van bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval buiten Europa, waarvan 39 dossiers compleet zijn. Hiermee bereiken we een compliance-niveau van 79%. We hebben reeds 17 bijkomende audits, gepland om tegen het einde van dit jaar een compliance niveau van 80% te halen. 9 recycleurs die reeds geaudit werden, krijgen dit jaar nog een tweede bezoek.

Wat verstaan we onder “compliance”?

Dit is het deel van het volume waarvoor we de effectieve recyclage hebben kunnen bewijzen en dat volgens EU-normen wordt gerecycleerd. Dit is een continu proces aangedreven door Valipac. Een compliance van 79% is een voorlopig resultaat. Het wil niet zeggen dat 21% niet compliant is maar wel dat er nog audits te voeren zijn.

Resultaat van de audits bij recycleurs kunststof

De grote meerderheid van de controles heeft geen onregelmatigheden aan het licht gebracht. Deze vaststelling is zeer positief voor de geloofwaardigheid van Valipac.

Slechts 3 recycleurs, 1 in Vietnam en 2 in Turkije mochten niet beschouwd worden als “compliant”. Dit had vooral te maken met het ontbreken van milieuvergunningen. Samen vertegenwoordigen ze 2.200 ton kunststof in 2022.

Valipac heeft meteen de nodige maatregelen genomen: traders die materiaal naar deze recycleurs afvoeren, werden op de hoogte gebracht en de tonnages zijn van de recyclagecijfers van Valipac afgetrokken.

Valipac Resultats Audits

Vandaag is 79% van het tonnage dat naar export gaat, geauditeerd en compliant. We blijven audits uitvoeren om tegen 2024 de kaap van 90% te ronden.

Jens Poelaert

Manager Operations

Valipac Jens Poelaert

Lokale recyclage stimuleren.

Lokale recyclage, of recyclage in Europa, is de bouwsteen van een hogere mate van circulariteit van verpakkingen in Europa. Om niet enkel ophalers maar ook traders te motiveren om meer lokaal te verwerken en zo de recyclagecapaciteit binnen Europa te verhogen, worden sinds 1 januari 2022 een aantal premies toegekend:

  • Materiaalrecyclage binnen de Europese Unie: 20€/T;
  • Materiaalrecyclage in een straal van 300 km rond Brussel: 10€/T;
  • Materiaalrecyclage bij EuCertPlast (of gelijkwaardig) gecertificeerde recycleurs: 5€/T.

Onze eerste analyses wijzen op een positief effect. Zo noteren we in 2022 reeds een stijging van de kunststofrecyclage in Europa.

Toch zien de perspectieven voor 2023 er anders uit: andere factoren hebben namelijk ook een invloed op de lokale recyclage, zoals bijvoorbeeld de vraag naar recyclaat, de prijs van virgin materiaal t.o.v. de prijs van recyclaat, de algemene economie, de energiekost en de vraag naar producten uit gerecycleerde kunststof. Valipac monitort continu hoe deze factoren de lokale recyclage in Europa beïnvloeden.

Valipac Recyclage Local

Lokale recyclage blijft een moeilijke uitdaging, vooral omdat er zoveel verschillende factoren meespelen. Toch blijven we hierop hameren, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit één van de bouwstenen van circulariteit is.

Xavier Lhoir

Director Operations & Circularity

Valipac Xavier Lhoir
Close

Incompatibilité du navigateur Web

Nous sommes désolés mais ce site Web n’est pas compatible avec Internet Explorer. Pour une expérience complète, veuillez utiliser des navigateurs Web tels que Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge ou Safari