Overgang naar een circulair model

In juni 2021 dienden we onze erkenningsaanvraag voor de periode 2022-2026 in. Een aanvraag die in het teken staat van de overstap naar een circulair model en die het resultaat is van veel overlegmomenten met onze verschillende stakeholders.

We hebben getracht om met de verwachtingen van de gewestelijke overheden rekening te houden zonder afbreuk te doen aan de basisprincipes van het Valipac model. De erkenning die de Interregionale Verpakkingscommissie ons op 2 december heeft verleend is volledig in lijn met de voorstellen van Valipac.

Lieven Stalmans

De komende 5 jaren zullen we focussen op onderstaande doelstellingen:

  • onze klanten begeleiden naar meer circulariteit
  • de selectieve inzameling bij bedrijven verder aanmoedigen
  • betere traceerbaarheid voor meer garanties van recyclage
  • de lokale recyclage stimuleren.

Het Valipac-systeem berust op een consensusmodel en overleg met de diverse stakeholders. Om dit model beheersbaar te houden, hebben we wel een stevig kader nodig waarbinnen Valipac functioneert. Dit kader wordt bepaald door 5 principes, die in het traject naar het opstellen van de nieuwe erkenning herbevestigd en gedragen werden door de gehele Belgische industrie als enige mogelijke oplossing voor de toekomst. We verheugen ons dat de bepalingen van onze nieuwe erkenning consistent zijn met deze principes en kijken ernaar uit om, samen met onze stakeholders, de nieuwe uitdagingen aan te gaan.

LIEVEN STALMANS
Voorzitter van Valipac

VRIJE MARKT

Valipac wijst de inzamel- of recyclagemarkten niet toe.

VRIJHEID VAN MIDDELEN VOOR MAXIMALE EFFICIËNTIE

Valipac moet over de vrijheid van middelen kunnen beschikken om de recyclagedoelstellingen te bereiken. Gerichte en punctuele financiële interventies maken het mogelijk om de belemmeringen voor de circulariteit van verpakkingen op te lossen.

MACROECONOMISCHE BENADERING

De materialen en sectoren steunen elkaar om de doelstellingen van de industrie te behalen. De kosten die nodig zijn om het systeem te dekken, worden berekend volgens een macro-economische benadering.

TRANSPARANTIE EN CONFIDENTIALITEIT

Data-inzameling is de core business van Valipac. Data van individuele bedrijven kunnen enkel op een geaggregeerde manier worden overgemaakt.

KWALITATIEF WETTELIJK KADER

Het referentiekader voor verplichtingen die opgelegd worden aan Valipac is het Samenwerkingsakkoord m.b.t. verpakkingsafval. Dezelfde eisen moeten ook gesteld worden aan ondernemingen die geen deel uitmaken van het Valipac-systeem vallen.