Onze missie en ambities

Woord vooraf

Mee met de toekomst

Valipac heeft de voorbije twintig jaar een fraai parcours afgelegd. Op 20 jaar tijd hebben we bijgedragen tot de stijging van het recyclagepercentage van bedrijfsmatige verpakkingen van 74 naar 88,8 procent, en dit zonder meerkost voor het bedrijfsleven.

Maar de maatschappij verandert en Valipac evolueert mee. Twintig jaar geleden, bij de opstart van Valipac, stond recyclage voorop. Vandaag is duidelijk dat er nood is aan een nog duurzamer model: de circulaire economie. Bovendien heeft de overheid ons gevraagd om onze jaarlijkse monitoring uit te breiden naar materiaalstromen: een mooie erkenning van onze knowhow en de relatie die Valipac heeft uitgebouwd met de afvalinzamelaars. Een heel nieuwe context dus, waardoor ook Valipac zichzelf moest heruitvinden.

Het voorbije jaar voerden we daarom een strategische oefening uit. We analyseerden hoe onze expertise kan helpen om de circulaire uitdaging aan te pakken en hoe we onze dienstverlening nog beter en performanter kunnen maken. Dat deden we – helemaal volgens de filosofie van Valipac – in nauw overleg met al onze stakeholders en het leidde tot een gedragen resultaat. Onze nieuwe missie, ambities en waarden stellen we in dit Activiteitenoverzicht graag aan u voor.

Met al onze ervaring, mensen en tools willen we bedrijven inspireren en ondersteunen.

Samen werk maken van een circulaire economie: met die missie inspireren we de Belgische ondernemingen om samen innovatieve, circulaire businessmodellen te ontplooien. Met al onze ervaring, mensen en tools willen we bedrijven hierin inspireren en ondersteunen. Onze spilfunctie in de circulaire economie geeft ook een frisse dynamiek aan onze organisatie. De bakens zijn uitgezet en met strategische en operationele plannen maken we onze nieuwe strategie concreet.

Valipac is mee met de toekomst, u ook? Ik nodig u alvast graag uit om samen met ons de circulaire uitdaging aan te gaan en hier samen opnieuw het verschil te maken.

Uitdagingen

De komende jaren zal de industrie geconfronteerd worden met een aantal belangrijke uitdagingen op het vlak van verpakkingsafval.

Onder druk van de publieke opinie en internationale organisaties zoals de Ellen MacArthur Foundation en gestimuleerd door de evoluties in de Europese wetgeving, formuleren een aantal bedrijven of sectoren ambitieuze doelstellingen op het vlak van recycleerbaarheid, recycled content en reyclage van hun verpakkingen.

Als stakeholdersorganisatie heeft Valipac in het verleden bewezen dat het een platform is waar de verschillende partners in de waardeketen elkaar kunnen ontmoeten, en waar op een constructieve manier gedragen concepten en oplossingen ontwikkeld kunnen worden.

Op basis van de sterktes van de Valipacorganisatie, de context van bedrijfsmatige verpakkingen en de grote uitdagingen waar de industrie de komende jaren mee geconfronteerd zal worden, heeft Valipac in overleg met zijn stakeholders een nieuwe missionstatement en ambities ontwikkeld.

Met deze langetermijnvisie wil Valipac een constructieve aanpak voorstellen waar, in overleg met de industrie en de overheid, ambities worden vooropgesteld die op een positieve manier een bijdrage leveren aan de uitdagingen van de Belgische industrie.

Onze missie

Samen werken aan een circulaire economie

Na 20 jaar boog Valipac zich over zijn visie voor de volgende jaren.

Dit traject legden we af in samenwerking en overleg met de stakeholders en de leden van de Algemene Vergadering. Via een aantal rondetafels, werkgroepen en brainstormsessies hebben we samen nieuwe ambities en een nieuwe missionstatement gedefinieerd. ‘Samen werken aan een circulaire economie’ verwoordt wonderwel waar Valipac de komende jaren voor wil staan.

Deze uitdaging van formaat willen we realiseren samen met alle stakeholders. Onze cultuur van overleg is een onmiskenbare troef om onze doelstellingen te behalen. We respecteren de belangen van elk van onze stakeholders en werken samen met andere organisaties om de efficiëntie van onze acties te verbeteren.

Het waarmaken van deze missionstatement is een ambitieus traject. Werken geldt hier dan ook in de volste betekenis van het woord. Innovatie- en demonstratieprojecten nemen hierin een belangrijke plaats. Enkel door de circulaire economie via projecten actief te ondersteunen kunnen we stappen vooruit zetten.

Circulair is hét woord van de toekomst. Alleen als we de materiaalkringlopen sluiten, kunnen we bouwen aan een duurzame toekomst. Door zijn centrale positie in de waardeketen kan Valipac hierin een vooraanstaande rol spelen.

De economie van morgen moet zich baseren op een duurzaam model dat de lokale economie stimuleert en een toegevoegde waarde biedt aan de hele samenleving.

Onze ambities

Hoofdambitie

Valipac heeft als hoofdambitie te streven naar een continue verbetering van de uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor bedrijfsmatige verpakkingen, zonder de financiële bijdragen voor de verpakkingsverantwoordelijken te verhogen. Daarbij focussen we op het stimuleren van de selectieve inzameling, het verhogen van de recyclage en de stijging van onze marktdekking.

We definieerden vier ondersteunende ambities om dit hoofddoel te realiseren.

Valipac wil de betrouwbare bron zijn voor data over bedrijfsafval.

Valipac staat er garant voor betrouwbare en volledige data op een beveiligde manier te verzamelen en te verwerken. Een globaal overzicht van de afvalproductie door ondernemingen laat Valipac toe om relevante marktanalyses te doen, een selectieve inzameling te stimuleren en bij te dragen tot meer administratieve vereenvoudiging.

Valipac wil de transitie naar de circulaire economie stimuleren.

Valipac heeft een centrale en neutrale positie in de materiaalkringloop. Deze bevoorrechte positie laat ons toe om bedrijven te inspireren en te stimuleren door sensibiliseringsacties. Dankzij onze kennis, onze demonstratieprojecten en de data-inzameling stimuleren we de circulariteit van materialen.

Valipac wil synergieën ontwikkelen met andere beheerorganismen.

Valipac streeft ernaar synergieën te ontwikkelen met andere UPV-organisaties om efficiëntie en een kostenreductie voor de ondernemingen te realiseren.

Valipac wil de waardering en de persoonlijke groei van zijn medewerkers stimuleren.

Onze medewerkers zijn cruciaal voor het waarmaken van onze ambities. Het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers staan centraal. We waarderen het werk van ons team en stimuleren hun motivatie. We bieden al onze medewerkers een passend opleidingstraject aan.

Onze Waarden

Betrouwbaar

De professionaliteit van ons team en goed presterende tools garanderen een kwaliteitsvolle dienstverlening. We verzamelen en verwerken gegevens op een vertrouwelijke manier en streven naar waarheidsgetrouwe data. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We zijn transparant waar mogelijk.

Pragmatisch

We passen ons systeem voortdurend aan om de beste resultaten te behalen op een zo efficiënt mogelijke manier, maar met behoud van onze integriteit. We aarzelen niet om onze werkwijze in vraag te stellen en bij te sturen om onze ambities te realiseren.

Zorgzaam

Al onze stakeholders en al onze medewerkers zijn belangrijk. Iedereen wordt gehoord en iedereen draagt bij. We zijn betrokken bij elkaar, we zijn zorgzaam voor elkaar. We erkennen en vertrouwen elkaar in een sfeer van bescheidenheid, eerlijkheid en wederzijds respect.

Innovatief

We gaan actief op zoek naar bijkomende opportuniteiten die innovatie en een toegevoegde waarde inhouden voor onze stakeholders. We zorgen daartoe voor de nodige aandacht en middelen en moedigen ons team aan om out of the box te denken. Ook bestaande processen krijgen voldoende aandacht en middelen met het oog op een permanente verbetering.

Valipac-medewerkers aan het woord

Petra Hemmerijckx senior advisor business development bij Valipac

“Al 13 jaar werk ik bij Valipac. Ik begon als receptioniste en ben momenteel senior advisor business development. Valipac hecht veel belang aan de ontwikkeling van de talenten van zijn medewerkers. Zo kreeg ik de kans om mee te denken aan de ontwikkeling van het nieuwe logo en om onze waarden te vertalen naar illustraties.

Op een creatieve manier brengen wij het Valipac-team in beeld. We doen dat samen met onze partners, en dat leidde al tot mooie resultaten. De grafische en creatieve talenten die ik ontwikkelde in mijn opleiding plastische kunsten kan ik dus volop inzetten bij Valipac. Daar ben ik dankbaar voor.”

Blij dat ik bij Valipac mijn talenten kan ontwikkelen.
Filip Vangeel manager circular economy bij Valipac

“Na een carriere van bijna een kwarteeuw als senior verpakkingsontwikkelaar bij Procter & Gamble was ik klaar voor een nieuwe uitdaging. Ik zocht een functie die mij de mogelijkheid gaf om een significante bijdrage te leveren op het vlak van milieuconservatie.

Het Valipac-team met zijn dynamische gedrevenheid om op een pragmatische manier gebruikte verpakkingsmaterialen een tweede leven te geven, inspireerde mij meteen. Ik heb dan ook niet geaarzeld om de functie van manager circulaire economie te aanvaarden.

In deze functie kan ik mijn opgebouwde ervaring met allerhande verpakkingsmaterialen samenbrengen met Valipacs expertise op het vlak van bedrijfsmatige verpakkingsafvalverwerking. Zodoende kan ik samen met mijn Valipac-collega’s de bedrijfswereld helpen voorbereiden op de overgang naar een circulaire economie.”

Enthousiast voor de circulaire uitdaging.
Nawoord

Samenwerken blijft ons motto

De nieuwe, vijfde erkenningsperiode van Valipac betekent een flinke uitbreiding van ons mandaat. Als directie van Valipac staan we voor de uitdaging om samen met ons team die nieuwe, breed gedragen strategie te vertalen naar concrete projecten en realisaties.

Het voorbije jaar hebben we ons toegelegd op de opdracht om onze organisatie te laten uitgroeien tot het centrale dataloket voor bedrijfsmatige materiaalstromen. In deel 3 van dit Activiteitenoverzicht publiceren we de eerste resultaten van deze uitgebreide monitoring, die onze toegevoegde waarde voor bedrijven naar een hoger niveau brengt.

De circulaire economie stimuleren is een tweede grote opgave. Hoe we deze uitdaging aanpakken, staat samengevat in het ‘Strategisch plan circulaire economie’ dat onze raad van bestuur in oktober goedkeurde. Om de circulaire economie aan te jagen, werkt Valipac rond drie operationele pijlers: datavergaring, een nieuwe evaluatietool van de bedrijfsmatige verpakkingen voor bedrijven, en de oprichting van een Europees overlegplatform over bedrijfsmatige verpakkingen dat de grote industriële sectoren, multinationals en overheden rond de tafel brengt.

Een derde strategische taak van Valipac is om synergieën op te zetten met collega-organisaties die de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid uitvoeren. Samen met beheerorganismen als Fost Plus, Bebat en Recupel willen we nagaan hoe we onze gezamenlijke slagkracht kunnen verhogen en tegelijk de administratieve lasten voor de bedrijven kunnen verminderen. In samenwerking met Fost Plus hebben we de voorbije jaren de vereenvoudiging van de aangiftes geëvalueerd. We reiken ook de hand naar andere beheerorganismen om onze dienstverlening af te stemmen.

Tegenover onze nieuwe strategische taken staat ook een interne uitdaging. De waarden die het DNA vormen van Valipac zullen we in de komende periode vertalen naar onze interne werking, onze structuur, processen en middelen. Via een bevraging van al onze medewerkers laten we deze vertaalslag vanuit het team tot stand komen. Om ons nieuwe mandaat waar te maken, zullen we onze expertise ook verruimen, onder meer in het domein van data-intelligentie. We investeerden de voorbije twee jaar meer in informatica dan in de voorbije vijf jaar samen. Met een opleidingsplan voor al onze medewerkers willen we werk maken van hun persoonlijke groei en prikkelen we hen om nieuwe talenten aan te boren.

Tegenover onze nieuwe strategische taken staat ook een interne uitdaging.

Onze ervaring en het continue streven naar meer efficiëntie zorgen ervoor dat er ruimte vrijkomt om nieuwe vragen en uitdagingen aan te pakken. Dat gebeurt zonder dat onze kerntaak in het gedrang komt – de selectieve inzameling en recyclage van verpakkingsafval. Integendeel. Door met dit elan verder te werken, zijn we ervan overtuigd onze stakeholders een steeds grotere toegevoegde waarde te bieden.