Voorwoord

Bedrijfsmatig verpakkingsafval recycleren, dat doen we allemaal samen.

Valipac, een successtory waar we in België trots op mogen zijn.

Valipac heeft een unieke positie in Europa. We zijn de enige organisatie die zich specifiek met de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van bedrijfsmatige verpakkingen bezighoudt. En we doen het vrij goed: niet alleen is 80% van de op de Belgische markt gebrachte hoeveelheid aan bedrijfsmatige verpakkingen vandaag herbruikbaar (3.100.000 ton), de Belgische industrie kan ook bogen op een recyclagepercentage van 89,4% voor eenmalige verpakkingen. Daarmee behalen we én overschrijden we de Europese doelstellingen op een kostenefficiënte manier.

2020 is voor ons allemaal een moeilijk en bijzonder jaar geweest. Desondanks is ons team op volle kracht blijven werken en hebben we mooie resultaten geboekt. In overeenstemming met de visie die we met onze partners hebben gedefinieerd, zijn we blijven inzetten op de circulariteit van bedrijfsmatige verpakkingen. In 2020 hebben we deze visie vertaald naar vier belangrijke actiegebieden, die we in dit verslag nader zullen beschrijven.

Uitdaging 1

HET RECYCLAGECIJFER VERHOGEN

Het nieuwe Samenwerkingsakkoord, dat de problematiek van de huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen regelt voor de drie Belgische gewesten, legt voor de komende jaren zeer ambitieuze recyclagedoelstellingen op. We staan dan ook voor een grote uitdaging en alle stakeholders zullen bij dit proces moeten betrokken worden.

Uitdaging 2

DE TRACEERBAARHEID VERZEKEREN OM DE RECYCLAGE TE GARANDEREN

Tot begin 2018 was China de belangrijkste afnemer van bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval. Toen China zijn grenzen sloot voor de invoer van afval, schoten de installaties in Zuidoost-Azië als paddenstoelen uit de grond om afval te verwerken, waardoor de traceerbaarheid afnam. In afwachting dat Europa de infrastructuur op poten zet die nodig is om haar afval te verwerken, moeten we de traceerbaarheid naadloos kunnen garanderen voor alle stromen die binnen en buiten Europa worden gerecycleerd.

Uitdaging 3

DE LOKALE RECYCLAGE STIMULEREN

Het exporteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval naar Azië of Turkije is geen duurzame oplossing. Om de lokale recyclagesector naar een hoger niveau te tillen, moet aan drie essentiële voorwaarden worden voldaan:

 1. de financiële haalbaarheid verzekeren
 2. zorgen voor voldoende en constante aanvoer en
 3. afzet garanderen voor gerecycleerde materialen.

Het ontwikkelen van lokale recyclagecapaciteit is een langdurig proces en daarom leggen we nu al de bouwstenen.

Uitdaging 4

DE RECYCLEERBAARHEID EN CIRCULARITEIT PROMOTEN

Onze bedrijven investeren al jaren in de ontwikkeling van milieuvriendelijkere huishoudelijke verpakkingen. Voor bedrijfsmatige verpakkingen trappelen we nog steeds ter plaatse, meestal door een gebrekkige kennis van de recyclageprocessen. De bedrijfsmatige verpakkingen moeten voldoen aan criteria waarmee een hoogwaardige recyclage mogelijk wordt. We hebben nog veel werk voor de boeg. Bij Valipac zijn we ervan overtuigd dat we, samen met onze partners, een sterk team en onder de dynamische impuls van een nieuwe voorzitter de verpakkingscirkel zullen rond maken.

Francis Huysman,
Managing Director

Samen delen we de verantwoordelijkheid en werken we elke dag aan een duurzame toekomst.

Financieel resultaat 2020

Uitbetaling van premies aan bedrijven

Valipac verleent financiële steun aan bedrijven die bedrijfsmatig verpakkingsafval sorteren.
5.810 bedrijven zijn begonnen met sorteren in 2019 en kregen voor de eerste keer een premie van Valipac.
In 2019 genoten zo 37.370 bedrijven van een premie van Valipac.

De begunstigden zijn hoofdzakelijk (K)KMO’s

primes
 • Zeer kleine ondernemingen
 • Kleine ondernemingen
 • Middelgrote ondernemingen
 • Grote ondernemingen

Relatief aandeel van de premies in het totale bedrag

primes
 • Startpremie
 • Zakpremie
 • Recyclagepremie hout
 • Recyclagepremie plastic
 • Containerpremie (excl. zakken)

We sluiten het boekjaar 2019 met een licht positief resultaat van € 600.000.
We behaalden een uitzonderlijk financieel resultaat op onze beleggingen van € 974.000.

Inkomsten facturatie klanten

13.506.000 €

Vergoeding ontpakkers

7.245.000 €

Werkingskosten

5.242.000 €

Vergoeding ophalers

2.252.000 €

Terugdraaien provisies voorgaande jaren

1.833.000 €

Resultaat boekjaar 2019

600.000 €