Uitdaging 1

Het recyclagecijfer verhogen.

Uitdaging 1

Voor het referentiejaar 2019 hebben we aangetoond dat 89,4% van de bedrijfsmatige verpakkingen die op de Belgische markt worden gebracht, werd gerecycleerd. Deze resultaten worden berekend in overeenstemming met de huidige Belgische en Europese regelgeving.

In 2020 heeft de COVID-19 crisis veel Belgische bedrijven gedwongen om hun deuren voor langere tijd te sluiten, wat resulteerde in een daling van 15% van de inzameling van het bedrijfsafval. Op basis van de informatie die we tot nu toe hebben verzameld, blijft de hoeveelheid ingezameld bedrijfsmatig verpakkingsafval stabiel (resultaat vóór controle).

Wat de op de markt gebrachte tonnages betreft, kunnen we ook een daling verwachten, maar we kunnen de omvang ervan nog niet inschatten (de aangiften worden eind februari ingediend). Het is mogelijk dat deze dalingen leiden tot een status quo in het recyclagepercentage ten opzichte van het jaar 2019.

Een van de grootste uitdagingen bij het bereiken van de recyclagepercentages van het nieuwe Samenwerkingsakkoord is het vergroten van de selectieve inzameling van plastic.

De recyclagedoelstellingen opgelegd door het nieuwe Samenwerkingsakkoord, die de problematiek van de huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen regelt voor de drie Belgische gewesten, zijn niet minder dan ambitieus te noemen.

Het Akkoord voorziet in het geleidelijk optrekken van de minimumdrempel voor de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen. Tegen 2030, zullen de Belgische ondernemingen moeten aantonen dat 65% van de plastic bedrijfsmatige verpakkingen die ze op de markt brengen effectief gerecycleerd wordt. We staan dan ook voor een grote uitdaging en alle stakeholders zullen bij dit proces moeten betrokken worden.
Bedrijven sorteren globaal genomen steeds meer en beter, maar is er nog heel wat ruimte voor verbetering.

Recyclagepercentage van de bedrijfsmatige verpakkingen in 2019

Realisaties van 2020

Sensibiliseringscampagne

Welke acties hebben we ondernomen in 2020?

Om de selectieve inzameling van plasticfolie bij bedrijven te boosten, lanceerden we samen met 13 aangesloten ophalers in september 2020 een marketingcampagne naar meer dan 17.000 bedrijven die tot vandaag nog geen folie sorteerden.

De inzameling van plasticfolie is namelijk een vrij eenvoudig proces. De ophalers van bedrijfsafval bieden foliezakken aan die gewoon mee opgehaald worden samen met de container voor papier/karton. De kosten voor het inzamelen, sorteren en recycleren van de folie zitten vervat in de aankoopprijs van de zakken.

Om de boodschap op een krachtige manier bij de bedrijven te brengen deden we beroep op “sorteercoaches” Nic Balthazar en Patrick Ridremont, die aan de hand van concrete tips bedrijven aanspoorden om hun plasticfolie te sorteren. Meer dan 5.000 ondernemingen ontvingen een startpakket met 3 gratis foliezakken. Na een maand gaf 69% van de bedrijven aan de zakken reeds in gebruik te hebben genomen, en was 64% van plan in de toekomst dit soort zakken bij hun afvalophaler aan te kopen.

 

Nic Balthazar
Filmregisseur en sorteercoach in bedrijven

Resultaten van de campagne

Geografische spreiding van de verdeelde zakken

map

Verspreiding per sector van de verdeelde zakken

  • voiture 20%Autohandel en benzinestations
  • horeca 14%Horeca
  • commerces 14%Groot- en kleinhandel niet voeding
  • construction 13%Bouw
  • services 8%Diensten
  • commerces7%Groot- en kleinhandel voeding

15.750

verdeelde gratis zakken

17.100

gecontacteerde bedrijven

13

deelnemende ophalers

Waarom sorteren bedrijven hun plastic afval niet?

In het najaar van 2020 hebben we het onderzoeksbureau Haystack opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de remmen en hefbomen voor het sorteren van plastic afval in bedrijven. Dit brede onderzoek werd uitgevoerd bij 400 bedrijven uit de drie regio’s van het land met een grote verscheidenheid van grootte en sectoren.

Iets meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven (54%) geeft toe dat het gemakkelijker is om niet te sorteren. Zij worden geconfronteerd met te veel verschillende plasticstromen (52%) en hebben het gevoel dat ze te weinig plastic afval hebben om te sorteren (49%).

De redenen die bedrijven motiveren om te sorteren zijn sterk gelinkt aan redenen waarom ze niet sorteren.

De meerderheid van de bedrijven (85%) wil alle soorten plastic kunnen verzamelen in één enkele recipiënt en (79%) is op zoek naar duidelijke instructies.
Communicatiemateriaal kan hen helpen bij het opzetten van een sorteerproces (75%).

Bedrijven die vandaag hun folie niet uitsorteren weten vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken of gaan er (ten onrechte) van uit dat dit weinig verschil maakt omdat het om eerder kleine volumes gaat. Inzetten op sensibiliseren blijft dus het allerbelangrijkste. We willen bedrijven bewustmaken van het enorme potentieel aan recyclage en hen concrete tips geven over hoe ze hun plasticfolie kunnen sorteren.

Gebrek aan intrinsieke motivatie en duidelijke informatie: het is makkelijker om niet te sorteren.